Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber,telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність»

Код спеціальності 076
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна (скорочена) форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 р. 10 міс., на базі 11-х – 1 р. 10 міс
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність»
Кваліфікація фахівця Товарознавець
Освітній рівень фахівця молодший спеціаліст

Актуальність професії

Товарознавець-комерсант - це грамотний аналітик, професіонал-консультант, фахівець-експерт із якості продукції, борець-захисник вітчизняного споживчого ринку від фальсифікованих та неякісних товарів, товарів-підробок. Саме тому професія товарознавця-комерсанта є сьогодні дуже актуальною, а в майбутньому фахівці цієї професії матимуть великі перспективи під час працевлаштування.

Перспективність професії

Потреба в товарознавцях є постійною в торгівлі. ЇЇ проводять у межах внутрішнього ринку та на міжнародному ринку. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляють велику кількість продовольчих і непродовольчих товарів, існує розгалужена торговельна мережа.

Професійні знання, набуті в трудовій діяльності, товарознавець може реалізувати в митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності. Людина, яка має навички підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, надавати торговельно- посередницькі послуги, бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Професійні компетенції

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з товарознавства та комерційної діяльності

Посади, які можуть займати фахівці з товарознавства та комерційної діяльності:

Опис посад

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

Товарознавець організовує раціональне постачання товарів торговим організаціям, планує транзитне завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів та обирає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв'язків із ними. До функціональних обов'язків товарознавця входить також організація, вивчення та аналіз динаміки попиту населення на товари, ведення обліку товарних фондів та контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань.

Товарознавець розробляє пропозиції щодо укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів за умови надання ними системи цінових знижок та стежить за товарообігом. Важливою ділянкою роботи товарознавця є контроль за дотриманням вимог щодо збереження якості товарів, санітарних норм зберігання товарів, норм складування та вимог протипожежного захисту. Складовою функціональних обов'язків товарознавця є перевірка наявності товаротранспортних накладних, рахунків фактур, відповідності сертифікатам, стандартам і технічним вимогам.

Трудова діяльність товарознавця передбачає виконання таких операцій, як відбір зразків товарів для визначення їхньої якості, здійснення лабораторних досліджень, складання документів і т.д., де не використовують машини й механізми, інші засоби механізації праці. Тому праця товарознавця належить до ручної.

Ця професія є аналітичною, вона вирізняється комунікабельністю й неритмічністю виконання. Робочий день товарознавця напружений і наповнений значною кількістю справ. Основним змістом процесу праці товарознавця є сприяння чіткій організації діяльності торгових закладів у відповідності з об'єктивними закономірностями функціонування ринкової економіки. Робоче місце товарознавця знаходиться в окремому приміщенні, де повинні бути створені комфортні умови для роботи. Предметами праці товарознавця є різні товари, призначені для оптової та роздрібної торгівлі, постанови, розпорядження керівних органів, методичні документи, стандарти.

Товарознавець працює в одну зміну, але може виникати потреба в наднормованій роботі та відрядженнях для вирішення питань діяльності своєї установи. Має право на відпустки, які надаються на термін не менше ніж на 24 календарні дні.

Вимоги професії до особистості працівника. До загальних здібностей товарознавця слід віднести високий рівень загального інтелекту, розвиток словесно-логічного мислення, кмітливість. Потрібно мати добре розвинену оперативну та образно-логічну пам'ять, а також гнучку уяву.

Особливості професії товарознавця, які вимагають взаємодії з людьми, діяльності під тиском різних факторів, передбачають наявність таких якостей, як витримка, емоційна стабільність, добрі адаптивні здібності.

АГЕНТ ПО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

Агент зі збуту продукції мас такі обов'язки: збут та доставка готової продукції постійним клієнтам; заключення договорів зі збуту; організація технічної підтримки клієнтів.

Вимоги до агентів зі збуту продукції: уміння встановлювати контакт; наявність власного л\а; повна зайнятість.

Агенти зі збуту продукції зазвичай мають вільний графік роботи до 5-8 годин. Заробітня плата коливається в межах 5000 грн/міс.

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ АБО ВІДДІЛУ

Завідувач секції або відділу спрямовує роботу секції на забезпечення відповідного рівня торговельного обслуговування покупців. Забезпечує дотримання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, вимог із охорони праці, трудової дисципліни, санітарного стану приміщення та торгово-технологічного обладнання секції. Організовує проведення ситуаційного аналізу стану торгівлі в секції, вивчення купівельного попиту населення; готує проект заявки на постачання товарів, організовує приймання товарів відповідно до кількості та якості; раціонально розміщує та викладає товари, формує запаси товарів в обсягах, необхідних для безстрокової торгівлі; контролює дотримання графіку виходу працівників секції на роботу; інструктує працівників секції з питань асортименту та якості, організації продажу товарів; контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, хід оперативного торговельного процесу, стан та раціональне використання торговельного й технологічного устаткування, обладнання та інвентаря; бере участь у розгляді скарг споживачів та прийнятті відповідних рішень.

У разі необхідності обслуговує покупців, інвентаризує товари та обладнання, забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції, пише товарні звіти, здійснює контроль за дотримання працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни й зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.

У разі необхідності обслуговує покупців, бере участь в інвентаризації товарів та обладнання. Забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції. Складає товарні звіти. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ

Завідувач складом керує роботою складу з прийому, зберігання і відпускання товарно-матеріальних цінностей, їхнього розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складської площі, полегшення і пришвидшення пошуку необхідних матеріалів, інвентаря тощо. Забезпечує зберігання складських товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів його зберігання, правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів; стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентаря на складі й забезпечує їхній своєчасний ремонт; організовує проведення вантажувально-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням норм, правил та інструкцій із охорони праці; забезпечує збір, зберігання та своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту; бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; контролює ведення обліку складських операцій, установленої звітності; бере участь у розробці й здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування й зберігання товарно-матеріальних цінностей, упровадження в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Специфіка професії

Завідувач складом повинен мати добру пам'ять та організаторські здібності. Робота передбачає ненормований графік, наявність стресових ситуацій, матеріальну відповідальність. Затребуваність професії середня, заробітна плата вища середньої.

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ

У обов'язки старшого продавця входить:

АДМІНІСТРАТОР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

Контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, дотримання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям.

Консультує споживачів у питаннях розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їхньої якості та цін.

Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, правильне використання торговельно-технологічного обладнання; аналізує скарги покупців, що пов'язані з торговельним обслуговуванням, та приймає обҐрунтовані рішення.

Уживає заходів щодо прискорення обслуговування покупців, створення для них комфортних умов торговельного обслуговування, запобігання й ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування споживачів.

Стежить за раціональним розміщенням продавців, контролерів, касирів на робочих місцях.

Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Готує пропозиції щодо матеріального заохочення найбільш старанних працівників.

Інформує керівництво підприємства (відділу, товарної секції) про наявні недоліки.

Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства щодо торговельного обслуговування населення.

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК

Торговельний представник - це посередник між компанією-постачальником і торговими точками, або між підприємствами гуртової торгівлі й роздрібною мережею. Його робота полягає в просуванні продукції компанії на відведеній йому території, розвитку клієнтської бази й пошуку нових клієнтів, прийомі й обробленні замовлень, відстежуванні термінів і сум оплати.

Торговельний представник зобов'язаний стежити за своєчасним постачанням товару в магазин, повинен пояснювати продавцям, як правильно розташувати його для кращого продажу, «шукати» для товару найбільш вигідне місце і контролювати, щоб його відразу ж виставили в торговий зал і він не залежувався на складі, а також рекомендувати відпускну ціну. У функції торговельного представника лягає відповідальність за прийняття платежів від точок роздрібної мережі. Якщо він вчасно не розпізнав фірму-одноденку, що зникла разом із відвантаженою продукцією, то компанія забере не достатню суму саме з нього. Тому перш ніж укласти договір про постачання, він повинен якомога більше дізнатися про потенційного клієнта: як давно той працює на ринку, наскільки платоспроможний, і так далі.

Крім того, такий фахівець зобов'язаний відстежувати, як реалізується продукція компанії на його ділянці (будь-який магазин фіксує ці показники). На підставі отриманих даних він робить висновки, скільки товару, куди й коли потрібно завезти. У його обов'язки входить також підготовка щотижневих і щомісячних звітів керівництву про виконану роботу.

Оплата праці. Розмір заробітної плати торговельного представника складається з окладу та відсотків від продажу й залежить від декількох чинників:

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

Керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців. Готує заявки на постачання товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їхню відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам. Контролює дотримання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі, порядку розрахунків із покупцями, оформлення цінників на товари з урахуванням реквізитів. Уживає заходів щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних утрат. Контролює своєчасне відвантаження тари.

Організує вивчення попиту на види товарів та послуг, які задовольняють потреби споживачів. Упроваджує прогресивні форми торгівлі та методи продажу товарів. Забезпечує умови для отримання покупцем інформації про наявність товарів, їхню ціну, якість та споживчі властивості. Оперативно реагує на скарги покупців і вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників магазину. Раціонально використовує торговельні площі та забезпечує торговельним і технологічним обладнанням відповідно до рекомендованих норм та вимог щодо охорони праці, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил.

Забезпечує працівників магазину спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам. Контролює виконання працівниками правил експлуатації, устаткування, обладнання, ваговимірювальних приладів. Організує атестацію та раціоналізацію робочих місць. Забезпечує розміщення працівників із урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їхніх психофізіологічних особливостей. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працівників, досягнення високих результатів роботи та підвищення продуктивності праці. Організує підвищення кваліфікації персоналу. Контролює санітарно-технічний стан торговельних та складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм і правил, упорядкованість і чистоту прилеглої території.

Створює умови для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей, грошей у касах, торговельно-технологічного устаткування та обладнання. Приймає пропозиції та розробляє заходи щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, укладанні колективного договору. Виконує зобов'язання та забезпечує дотримання умов колективного договору. Організовує належний відпочинок працівників під час перерв у роботі.

Оцінює ефективність трудової діяльності працівників та вирішує питання щодо матеріального та морального заохочення їх. Веде облікову звітну, статистичну та іншу встановлену документацію, контролює складання звітності та своєчасне її подання працівниками магазину. Контролює дотримання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

МЕНЕДЖЕР В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

МЕРЧАНДАЙЗЕР

Мерчендайзер повинен правильно розташувати товар, стежити за його асортиментом і за необхідності коригувати цінники. Це одночасно й творча, і точна робота. Мерчендайзер — це людина з відкритим мисленням, який звертає пильну увагу навіть на, здавалося б, незначні деталі, оскільки саме вони найчастіше дають загальну картину продажів.

Він уважно відстежує ціни конкурентів, коригує цінники й виправляє недоліки фірмових стендів і стійок із викладенням асортиментної лінійки. Щодня до маршруту мерчендайзера включено від 5 до 10 торгових точок. В обов'язки цієї людини входять консультації з продавцями, а якщо знадобиться, і покупцями про якості, склад продукту, його споживчі властивості. Він же приносить у магазин плакати, листівки та інші матеріали.

Наприкінці дня мерчендайзер складає докладний звіт. Якщо він покаже себе активним і відповідальним працівником, то він може стати торговельним представником, а потім і супервайзером у своїй компанії.


Після закінчення навчання в коледжі, випускник може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Товарознавство та комерційна діяльність», зокрема:

Бази практики


© 2016, 2021, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.